Rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA POTENCJALNI KLIENCI/ KLIENCI PRZETWARZANIE NA PODSTAWIE ZGODY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/679 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych” (dalej jako: RODO), administrator danych osobowych niniejszym informuje, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Walter Herz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., z siedzibą przy ul. Prosta 32 w Warszawie (00-838), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000435904, NIP: 527-26-84-601, REGON 146346389, reprezentowaną przez: Bartłomieja Zagrodnik, działającego, jako Prezes Zarządu Komplementariusza – Walter Herz Sp. z o.o.
 2. w sprawie ochrony danych osobowych możecie się Państwo kontaktować pod
  nr telefonu: +48 22 11 200 11 lub adresem e-mail: office@walterherz.com;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych) oraz podmioty świadczące na rzecz administratora usługi: archiwizacyjne, informatyczne, prawne – na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania czynności, dla których zgoda została udzielona; do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa oraz do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy;
 6. posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 7. ma Pani/Pan prawo wycofania zgody; w takim przypadku Pani/Pana dane zostaną usunięte, po spełnieniu warunków określonych w pkt 5; wszystkie operacje wykonane na Pani/Pana danych osobowych przed wycofaniem zgody pozostają ważne i zgodne z prawem;
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
  iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
 9. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i wynika z udzielonej zgody;
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar UE.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane.

KLAUZULA INFORMACYJNA KLIENCI, KONTRAHENCI, WSPÓŁPRACOWNICY WYKONANIE UMOWY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/679 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych” (dalej jako: RODO), administrator danych osobowych niniejszym informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Walter Herz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., z siedzibą przy ul. Prosta 32 w Warszawie (00-838), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000435904, NIP: 527-26-84-601, REGON 146346389, reprezentowaną przez: Bartłomieja Zagrodnik, działającego, jako Prezes Zarządu Komplementariusza – Walter Herz Sp. z o.o.
 2. w sprawie ochrony danych osobowych możecie się Państwo kontaktować pod
  nr telefonu: + 48 22 11 200 11 lub adresem e-mail: office@walterherz.com.;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celach związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy.
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych) oraz podmioty świadczące na rzecz administratora usługi: archiwizacyjne, informatyczne, prawne;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania umowy;
  do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa oraz do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy;
 6. posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
  iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z zawierania umowy z administratorem;
 9. konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia tejże umowy;
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane.
Please fill The form and we will do everything for you
BACK TO TOP