Rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/679 („RODO”), administrator danych osobowych niniejszym informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Walter Herz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., z siedzibą w Warszawie (00-838) przy ul. Prostej 32 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000435904, NIP: 527-26-84-601, REGON 146346389, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. W sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Administratora może się Pani/Pan kontaktować pod nr telefonu: +48 22 11 200 11 lub adresem e-mail: office@walterherz.com.
 3. W zależności od tego, z jakich funkcji strony internetowej Administratora Pani/Pan korzysta oraz w zależności w jakich celach Pani/Pan się nami kontaktuje, Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
  a) udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie,
  b) przekazania informacji, o które Pani/Pan prosi,
  c) kontaktu z Panią/Panem,
  d) przesłania zamówionego raportu, oferty lub Newslettera,
  e) przesyłania informacji handlowej (jeżeli udzielono zgody),
  f) prowadzenia czatu na stronie internetowej Administratora,
  g) w innych celach związanych z korzystaniem ze strony internetowej Administratora i/lub kontaktem z Administratorem.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji powyższych celów przetwarzania danych.
 5. Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zależności od celu przetwarzania może stanowić art. 6 ust. 1 lit. a), b) lub f) RODO.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być zewnętrzni dostawcy usług (np. dostawcy usług IT, podmioty zajmujące się wsparciem technicznym strony internetowej Administratora), w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych, a także przechowywania Pani/Pana danych.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji celów przetwarzania danych. W zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy. Następnie Pani/Pana dane będą przechowywane przez okresy przewidziane przepisami prawa oraz przez okresy wynikające z odpowiedzialności cywilnej związanej z celami przetwarzania.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Pani/Pana szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, prawo do przenoszenia danych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania iż doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
Wypełnij formularz my się odezwiemy i załatwimy wszystko za Ciebie
WRÓĆ DO GÓRY