Regulamin korzystania z serwisu internetowego


§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej umieszczonej pod adresem www.walterherz.com.
 2. Usługi, o których mowa w ust. 1, polegają na nieodpłatnym udostępnianiu informacji osobom zarejestrowanym i niezarejestrowanym na stronie www.walterherz.com. Osoby niezarejestrowane mają ograniczony dostęp do usług.

§ 2
Definicje

 1. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin korzystania z serwisu internetowego.
 2. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – oznacza ustawę z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. RODO – oznacza rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. k.c. – oznacza ustawę z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 5. Serwis – strony i podstrony internetowe, tworzące system teleinformatyczny w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, udostępniane za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.walterherz.com.
 6. Administrator – właściciel Serwisu, tj. spółka pod firmą Walter Herz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-838), przy ul. Prostej 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000435904, REGON 146346389, NIP 5272684601, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, adres e- mail: office@walterherz.com.
 7. Użytkownik – osoba zarejestrowana w Serwisie i korzystająca z jego zasobów, niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 22 k.c., zainteresowana pozyskaniem informacji dla celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej. Użytkownikiem nie może być przedsiębiorca (w tym także zatrudniony przez niego pracownik lub współpracownik), prowadzący działalność konkurencyjną wobec Administratora, tj. zajmujący się pośrednictwem lub doradztwem w obrocie nieruchomościami, zarządzaniem nieruchomościami lub świadczeniem usług doradczych lub konsultingowych w tym zakresie.
 8. Umowa o nieodpłatne świadczenie usług drogą elektroniczną – oznacza umowę o bezpłatne udostępnianie informacji dotyczących rynku nieruchomości komercyjnych, zawieraną w formie elektronicznej przez Administratora z Użytkownikami i do której zastosowanie znajdują przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. Konto – spersonalizowany profil Użytkownika utrzymywany przez Administratora w ramach Serwisu, posiadający własną nawę (Login) oraz hasło dostępu wymyślone przez Użytkownika. Na Koncie gromadzone są dane osobowe Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w Serwisie.
 10. Login – wybrana podczas rejestracji na stronie Serwisu nazwa Użytkownika, której Użytkownik używać będzie podczas uzyskiwania dostępu do Konta. Login nie może być tożsamy z Loginem innego Użytkownika.
 11. Pliki cookies – to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane na dysku twardym w komputerach Użytkowników, w celu zachowania w nich informacji i danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z Serwisu.
 12. PFRN – Polska Federacja Rynku Nieruchomości.
 13. Google – Google Inc.
 14. Protokół SSL – koduje transmisję danych z komputera do serwera Serwisu, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się tzw. „otwartym tekstem”, zapewniając tym samym ochronę stron internetowych oraz poufność danych przekazywanych drogą elektroniczną.

§ 3
Rodzaj i zakres świadczonych usług

 1. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu polegają na bezpłatnym udostępnianiu informacji dotyczących rynku nieruchomości komercyjnych.
 2. Informacje, o których mowa powyżej, dotyczą usług oferowanych przez Administratora w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, polegających na pośrednictwie w sprzedaży i wynajmie nieruchomości komercyjnych. Usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami świadczone są zgodnie ze standardami określonymi w Kodeksie Etyki Zawodowej Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości PFRN, przez specjalistów legitymujących się licencją pośrednika PFRN, zarejestrowaną pod właściwym numerem w Centralnym Rejestrze Pośredników w Obrocie Nieruchomościami prowadzonym przez PFRN. Rejestr i Kodeks Etyki Zawodowej Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości PFRN dostępne są na stronie internetowej PFRN pod adresem: www.rejestr.pfrn.pl.
 3. Użytkownik może, za pomocą zaawansowanych kryteriów wyszukiwania, przeglądać i sortować informacje zamieszczone w Serwisie.
 4. Użytkownik może złożyć bezpośrednie zapytanie dotyczące informacji zamieszczonych w Serwisie.
 5. Informacje zamieszczane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c.
 6. Wyłącza się stosowanie art. 66¹ § 1-3 k.c.

§ 4
Zasady korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 2. Nieograniczone korzystanie z zasobów i funkcji Serwisu wymaga uprzedniej rejestracji.
 3. Rejestracji mogą dokonywać jedynie osoby posiadające aktywne konta e-mail, wykorzystywane dla celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i niezarejestrowane na bezpłatnej domenie internetowej.
 4. Rejestracja polega na wypełnieniu i wysłaniu formularza. W formularzu wypełnia się następujące pola: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres e-mail oraz, opcjonalnie, można podać numer telefonu. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza Użytkownik otrzyma na podany przez siebie adres e-mail link aktywujący.
 5. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie Użytkownik zawiera z Administratorem Umowę o nieodpłatne świadczenie usług drogą elektroniczną i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 6. Każdorazowe korzystanie z zasobów Serwisu wymaga zalogowania poprzez podanie poprawnego Loginu i przypisanego do niego hasła dostępu. Użytkownikowi nie wolno udostępniać swojego Loginu ani hasła innym osobom. Użytkownik zobowiązany jest chronić swój Login i hasło przed ujawnieniem innym osobom.
 7. Użytkownik zobowiązany jest podać, zarówno w procesie rejestracji jak i w każdym czasie korzystania z Serwisu, prawdziwe i rzetelne informacje. Ujawnienie nieprawidłowości wszystkich lub niektórych danych podanych przez Użytkownika może skutkować zawieszeniem lub usunięciem jego Konta przez Administratora.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub trwałego usunięcia Konta Użytkownika w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Usunięcie Konta przez Administratora jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy o nieodpłatne świadczenie usług drogą elektroniczną.
 10. Użytkownik może przeglądać każdą stronę Serwisu oraz zapisywać, ściągać, przetwarzać, drukować i w inny sposób utrwalać informacje zamieszczone w Serwisie. Informacje pozyskane, przetwarzane i utrwalane w ten sposób przez Użytkownika mogą być przeznaczone wyłącznie do jego własnego użytku związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej.
 11. Administrator może, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika, przesyłać informację handlową na podany przez Użytkownika adres e-mail. Zgoda na przesyłanie informacji handlowej może być w każdym czasie odwołana. Niewyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej nie powoduje niemożności zarejestrowania się w Serwisie.
 12. Administrator będzie domniemywał, że informacje i oświadczenia wysłane z adresu poczty elektronicznej podanego przez Użytkownika pochodzą od Użytkownika oraz że czynności dokonane przez osobę zalogowaną do Serwisu za pomocą Loginu i przypisanego do niego hasła dostępu zostały dokonane przez Użytkownika.
 13. Korzystanie przez Użytkownika z zasobów Serwisu nie oznacza nabycia przez niego jakichkolwiek praw, w tym w szczególności jakichkolwiek licencji, z zastrzeżeniem ust. 10 powyżej, do materiałów w nim zawartych.
 14. Korzystanie z Serwisu wiąże się z typowym ryzykiem związanym z użytkowaniem sieci Internet, tj. np. uszkodzeniem, usunięciem, pobraniem lub zainfekowaniem danych umieszczonych na komputerach Użytkowników.
 15. Użytkownik w dowolnym czasie może się wyrejestrować z Serwisu. Z chwilą wyrejestrowania zostaje rozwiązana Umowa o nieodpłatne świadczenie usług drogą elektroniczną. Po wyrejestrowaniu Konto Użytkownika jest usuwane.
 16. Serwis korzysta z Google Analytics, tj. usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google. Google Analytics używa Plików cookies w celu umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu. Informacje generowane przez Pliki cookies na temat korzystania z Serwisu przez Użytkownika będą przekazywane spółce Google.
 17. Google może również przekazywać informacje, o których mowa w ust. 16 powyżej, jeżeli będzie do tego zobowiązana na podstawie przepisów prawa, lub w przypadku gdy osoby trzecie przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyło adresu IP Użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jego posiadaniu. Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

§ 5
Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Serwisu, Użytkownicy powinni dysponować urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet o przepustowości nie mniejszej niż 1 MB/s.
 2. Serwis działa poprawnie w większości obecnie dostępnych na rynku przeglądarek internetowych. Seriws został przetestowany pod względem poprawnego działania w Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer. W starszych wersjach przeglądarek mogą pojawić się błędy w wyświetlaniu strony Serwisu, dlatego zaleca się Użytkownikom korzystanie z ich aktualnych wersji.
 3. Korzystanie z Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script lub Adobe Flash Player.
 4. Korzystanie z Serwisu możliwe jest także przy wykorzystaniu innego niż wskazane oprogramowania lub przeglądarek internetowych, jednakże ze względów technologicznych mogą w takich przypadkach występować utrudnienia i błędy w wyświetlaniu strony Serwisu.
 5. Serwis działa w oparciu o technologię Plików cookies. Użytkownik może zrezygnować z Plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim wypadku korzystanie z wszystkich funkcji Serwisu może okazać się niemożliwe. Brak obsługi Plików cookies przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Użytkownika nie powoduje niemożności zalogowania w Serwisie, jednakże może to powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, dlatego zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą Plików cookies.

§ 6
Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator dokonuje z ogólnie przyjętą starannością weryfikacji danych zamieszczonych w Serwisie oraz dokonuje sprawdzenia rzetelności i poprawności tych danych za pomocą dostępnych i racjonalnych środków. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i poprawność danych zawartych w Serwisie.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania i decyzje podjęte przez Użytkownika w związku z korzystaniem z zasobów Serwisu i z wykorzystaniem informacji zamieszczonych w Serwisie.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody spowodowane niewłaściwym korzystaniem z Serwisu;
  2. problemy w funkcjonowaniu Serwisu, w tym za przerwy w dostępie do jego zasobów;
  3. korzystanie z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;
  4. utratę danych spowodowaną awarią techniczną lub innym zdarzeniem niezależnym od Administratora.
 4. Administrator nie udostępni Loginu ani hasła dostępu osobom trzecim, o ile nie będzie wymagał tego przepis prawa. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki uzyskania przez osoby nieuprawnione dostępu do Konta bez udziału Administratora.

§ 7
Ochrona danych osobowych

 1. Administrator jest administratorem danych osobowych Użytkowników.
 2. Podanie Administratorowi jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkowników jest zawsze dobrowolne, niemniej jednak, w zakresie określonym w Regulaminie, konieczne dla świadczenia usług przez Administratora, w tym założenia Konta i korzystania z zasobów Serwisu.
 3. Dane osobowe zbierane są i przetwarzane przez Administratora w celu świadczenia usługi dostępu do Serwisu. Za zgodą Użytkownika jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych, przy czym niewyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych nie powoduje jakichkolwiek utrudnień w korzystaniu z Serwisu. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora także dla potrzeb marketingu własnego.
 4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej z Użytkownikiem Umowy o nieodpłatne świadczenie usług drogą elektroniczną) lub na podstawie art. 6 ust. 1 litera f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, tj. marketingu własnego).
 5. Odbiorcami danych osobowych będą te podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem (podwykonawcy) – dla potrzeb tej współpracy. Odbiorcami danych osobowych mogą być także zewnętrzni dostawcy usług (np. dostawcy usług IT, podmioty zajmujące się wsparciem technicznym Serwisu), w zakresie w jakim biorą oni udział w procesie przygotowania, aktualizacji i zarządzania Serwisem.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Użytkownik będzie pozostawał zainteresowany ofertą Administratora, a w wypadku zawarcia umów z Administratorem - przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później, tj. do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.
 7. Użytkownik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W powyższych celach Użytkownik może wysłać wiadomość na adres: office@walterherz.com>
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli, zdaniem Użytkownika, przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 10. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów Użytkowników, których dane dotyczą, w szczególności w celu uniemożliwienia osobom trzecim dostępu do informacji dotyczących Użytkowników.
 11. Transmisja danych przekazywanych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu zabezpieczona jest Protokołem SSL.

§ 8
Rozwiązanie i wypowiedzenie umowy

 1. Umowa o nieodpłatne świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu w przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 9 i 15 Regulaminu.
 2. Umowa o nieodpłatne świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawierana na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez Administratora w dowolnym czasie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 3. Wypowiedzenia dokonuje się poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o nieodpłatne świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail, wskazując precyzyjnie Użytkownika, którego dotyczy.

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia go na stronie Serwisu. Użytkownik może zapoznać się z Regulaminem, jak również pozyskiwać, odtwarzać i utrwalać jego treść za pośrednictwem sytemu teleinformatycznego. Na żądanie Użytkownika Administrator bezpłatnie prześle Regulamin na wskazany przez Użytkownika adres e- mail.
 2. Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu, które zostały mu udostępnione w sposób, o którym mowa w ust. 1.
 3. Administrator jest uprawniony do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie poprzez umieszczenie jego zmienionej wersji na stronie Serwisu.
 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich publikacji na stronie Serwisu, chyba że Administrator określi późniejszy termin ich wejścia w życie.
 5. W przypadku zmiany Regulaminu każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu musi zaakceptować jego zmienioną wersję przy najbliższym logowaniu. Brak akceptacji nowego Regulaminu uniemożliwia dalsze korzystanie z Serwisu.
 6. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu i utrudnienia w korzystaniu z jego zasobów należy zgłaszać na adres e-mail Administratora: office@walterherz.com.
 7. Reklamacje w miarę możliwości będą rozpatrywane w ciągu 14 (czternastu) dni od momentu ich zgłoszenia.
Wypełnij formularz my się odezwiemy i załatwimy wszystko za Ciebie
WRÓĆ DO GÓRY