Break option – prawo przyznane najemcy do wypowiedzenia umowy najmu przed zakończeniem okresu, na jaki była zawarta. Z break option można skorzystać, gdy zostaną opisane w umowie warunki zakończenia umowy.   
Czynsz – główny element składowy całkowitych kosztów najmu. Okresowa płatność z tytułu zajmowania określonej powierzchni, przedstawiana jako kwota za metr kwadratowy.
Czynsz bazowy– czynsz określony w umowie najmu nie uwzględniający zachęt finansowych.
Czynsz efektywny – stawka czynszu uwzględniająca zachęty dla najemców. Mogą mieć one  postać okresów wolnych od płacenia czynszu (tzw. Rent free), wkładu finansowego wynajmującego w aranżację biura lub czasowych obniżek czynszu bazowego.
Gwarancja bankowa – dokument w postaci pisma wystawiany przez bank Najemcy zabezpieczający zobowiązania wynikające z umowy najmu. Gwarancja bankowa jest zobowiązanie banku do wypłacenia Wynajmującemu kwot w przypadku braku wpłat od Najemcy.
Indeksacja – coroczna zmiana wartości czynszu w oparciu o wskaźniki ekonomiczne. Dla umów w złotówkach najczęściej stosowana jest indeksacja w oparciu o procentową zmianę wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ( CPI).  Dla czynszu wyrażonego w euro stosuje się najczęściej indeks HICPs.
Kaucja –kwota pieniężna o równowartość od trzech do sześciu miesięcy czynszu wraz z opłatami eksploatacyjnymi brutto zabezpieczająca zobowiązania wynikające z umowy najmu.
Okres najmu - określony w miesiącach lub latach czas trwania umowy najmu  podczas których wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy nieruchomość do używania przez okres oznaczony lub nieoznaczony, zaś najemca zobowiązuje się do uiszczania czynszu oraz pozostałych opłat zgodnie z umową najmu.
Opłaty eksploatacyjne – opłaty związane z ogólnym funkcjonowaniem oraz utrzymaniem budynku, naliczane za każdy metr kwadratowy powierzchni. Między innymi do opłat eksploatacyjnych możemy zaliczyć: ubezpieczenie budynku, podatki, opłatę za zarządzanie, wodę, utrzymanie części wspólnych, ochronę oraz sprzątanie
Powierzchnia wspólna – powierzchnia ogólnodostępna dla wszystkich najemców budynku, w tym wejście do budynku, recepcje, korytarze windowe, drogi ewakuacyjne oraz infrastrukturę techniczną.
Rent free – tzw. wakacje czynszowe, zachęta dla najemcy określona w liczbie miesięcy zwolnienia z płatności czynszu za wynajmowaną powierzchnię.
Ubezpieczenie budynku – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, terroryzmu, ognia oraz innych zdarzeń losowych. Koszt ubezpieczenia pokrywany jest przez najemców proporcjonalnie do wynajmowanej powierzchni.
Współczynnik miejsc parkingowych – liczba metrów wynajmowanej powierzchni  w danym budynku przypadająca na 1 miejsce parkingowe. Wysokość współczynnika zależy od ilości miejsc parkingowych oraz powierzchni użytkowej budynku.
Współczynnik powierzchni wspólnych - proporcjonalny udział w powierzchniach wspólnych budynku, przeznaczonych do współkorzystania z innymi najemcami, np. wejście do budynku, recepcja, hol windowy, korytarze.
Data pewna – potwierdzona notarialnie data zakończenia trwania najmu. Ustalenie daty pewniej jest bardzo istotne w przypadku gdy budynek zostaje sprzedany wraz z najemcami.  Kupujący nieruchomość, która jest wynajmowana  może wypowiedzieć zawarte umowy najmu z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia, z wyjątkiem umów zawartych w formie pisemnej z datą pewną.
BMS - Building Management System, zintegrowany system zarządzania budynkiem obejmujący wszystkie instalacje takie jak klimatyzacja, system przeciwpożarowy czy system kontroli dostępu.
COB - Centralny Obszar Biznesu w Warszawie – obszar biznesowy, obejmuje swoim zasięgiem ścisłe centrum oraz obrzeża centrum
List intencyjny – nieposiadający mocy prawnej dokument zawarty między potencjalnym najemcą a wynajmującym określający zakres przyszłych działań związanych z inwestycją. Stanowi również formę podsumowania dotychczasowych ustaleń współpracy.
Powierzchnia brutto – powierzchnia najmu powiększona o współczynnik powierzchni wspólnych.
Powierzchnia netto – powierzchnia użytkowa która zgodnie z umową najmu przysługuje najemcy na wyłączny użytek. Powierzchnia ta obejmuje również pomieszczenia pomocnicze, takie jak toalety, zaplecze socjalne oraz magazyny. Zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 stosowany jest jednolity sposób pomiaru.
Umowa na czas określony - określony w miesiącach lub latach czas trwania umowy najmu  podczas których wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy nieruchomość do używania przez okres oznaczony, zaś najemca zobowiązuje się do uiszczania czynszu oraz pozostałych opłat zgodnie z umową najmu. Wcześniejsze zakończenie umowy najmu przez upływem okresu jej trwania nie jest zwykle przewidziane, jednak może zostać uwzględnione z zastrzeżeniem zapłaty odpowiedniej kary.
Umowa na czas nieokreślony – umowa określająca wyłącznie termin rozpoczęcia najmu oraz okres wypowiedzenia skutkujący rozwiązaniem stosunku prawnego. Zwykle okres wypowiedzenia wynosi  od trzech do sześciu miesięcy.
Podnajem – wynajęcie użytkowanej powierzchni przez najemcę za zgodą wynajmującego.  W przypadku podnajmu najemca zawiera z podnajmującym umowę cywilno-prawną.
Podatki – składowa opłaty eksploatacyjnej ponoszona przez najemców zgodnie z warunkami umowy. Do podatków zaliczamy podatek od nieruchomości oraz użytkowanie wieczyste.
Aranżacja pod klucz – przygotowanie powierzchni najmu zgodnie z wytycznymi najemcy.
Data przekazania -  data w której przedmiot najmu zostanie przekazany najemcy zgodnie z postanowieniami umowy najmu
Przedmiot najmu -  powierzchnia wynajęta przez najemcę, określona w umowie najmu.

Wypełnij formularz my się odezwiemy i załatwimy wszystko za Ciebie
WRÓĆ DO GÓRY